Pruzhany, ul. Mitskevicha, 27 (016 32) 3-41-80, 3-42-95